Loading www.azmoondaneshjoo.com
Please wait...

آزمون خود را انتخاب کنید

بهترین راه برای آماده شدن برای GMAT چیست!

اگر می خواهید برای رسیدن به یکی از بهترین مدارس کسب و کار در جهان شما نیاز به آماده شدن برای آزمون GMAT بستری. چرا؟ خب همه آنها را به GMAT به عنوان شرط پذیرش. GMAT می دهد مدرسه نشانه روشنی از اینکه چگونه به خوبی شما به عنوان یک دانش آموز سال اول در یک کلاس کسب و کار مربوط انجام دهد. GMAT توانایی خود را برای درک و یادگیری اصول نمونه ریاضی، اصطلاحات، و چگونه به فکر می کنم تست. اکثر دانش آموزان باید برای GMAT آماده و تا مطمئن شوید که برای گرفتن نتیجه که شما را ثبت نام شما نیاز به مطالعه حداقل 80-100 ساعت و البته آمادگی GMAT .